Alexa. 18. Boston. MassArt. Ten minutes late to everything.